Du är här

Uppföljning och utvärdering

Våra expertområden

Vi arbetar med nationella uppdrag för departement och myndigheter, som exempelvis Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Helsedirektoratet, samt SKL och ett flertal regioner, landsting och kommuner i Sverige och Norge. 

Vår breda kompetens omfattar kvalitetsuppföljning, medicinska revisioner, verksamhetsgenomlysningar och -revisioner, benchmarking och analys av bland annat sökmönster, vårdutbud, efterfrågan, vårdkonsumtion, samt jämlik tillgång till och nyttjande av hälso-, vård- och omsorgstjänster.

Hur hjälper vi våra kunder?

Vi ger fördjupad insikt till våra kunder inom områden som ekonomi, vårdbehov, produktion, patientupplevd och medicinsk kvalitet och jämlik hälsa och vård.

Vi har utvecklat modeller och metoder för att arbeta med både helomfattande verksamhetsgenomlysningar och fokuserade medicinska revisioner med journal- och produktionsgranskningar.

Hälso- och sjukvården samlar allt mer data, från lokala initiativ till nationella kvalitetsregister. Sirona har mycket god kännedom om samtliga datakällor och befintliga indikatorer, och har arbetat, på uppdrag av Socialstyrelsen, Helsedirektoratet och regioner, med att utvärdera och utveckla indikatorer för uppföljning och utvärdering.  

Utifrån vår gedigna erfarenhet och kunskap om kvalitetsregister och vårddata bistår vi också våra kunder med att genomföra benchmarking för att följa upp och utvärdera kvalitet, effektivitet och vårdresultat. Analyser kan också genomföras inom ett specifikt område för att kartlägga utvecklingstrender eller mönster i syfte att våra kunder på bästa sätt ska kunna anpassa insatserna utifrån nya behov.

Vill du veta mer om uppföljning och utvärdering? Kontakta:

Johan Hilm
Telefon: +46 70 913 26 26
E-post: johan.hilm@sironagroup.se