Du är här

Detta är Sirona

Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt managementkonsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Den bästa vården är den som aldrig behövs, därför arbetar vi främst med proaktiva och förebyggande lösningar.

Partnerskap med kunderna

Vårt team – som består av bland annat managementkonsulter, läkare, ekonomer, IT-experter och analytiker – har omfattande vårderfarenhet och djup kompetens inom hälsoekonomisk teori och metodik.
Vi har den kunskap, och de verktyg, metoder och modeller, som krävs för att skapa bästa möjliga hälso- och sjukvård för samhällets begränsade resurser. Men vi kan inte göra det själva. Därför arbetar vi alltid i ett nära och aktivt partnerskap med våra kunder, som är landsting, kommuner och myndigheter.

Tror på integrerad vård

Vi på Sirona är övertygade om att samhället har enormt mycket att vinna på ett ökat samarbete mellan olika vårdenheter och aktörer. Exempelvis är ofta den somatiska och den psykiatriska vården separerade, trots att många patienter behöver både somatisk och psykiatrisk vård.
Genom att göra vården mer integrerad tas patienterna bättre om hand samtidigt som vårdens begränsade resurser optimeras. Integrerad vård gör det även lättare att överblicka patienternas framtida behov, vilket skapar förutsättningar att agera proaktivt i stället för reaktivt – och det är nyckeln till en friskare befolkning.

Arbetar både strategiskt och operationellt

Vårt strategiska arbete utgår från den klassiska problemlösningsmodellen som används inom management consulting. Vi kombinerar modellen med stor flexibilitet och en fingertoppskänsla för vårdens särskilda utmaningar.
Det operationella arbetet, som alltid genomförs i partnerskap med kunden, handlar ofta om åtgärder riktade till en särskild patientgrupp eller mot en viss utmaning. Det kan exempelvis handla om att förbättra omhändertagandet av multisjuka äldre eller att förbättra patientsäkerheten.
Vi på Sirona Health Solutions har även utvecklat unika databaser och verktyg, som gör att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan genomföra omfattande och komplexa kvantitativa analyser.