Du är här

Publikationer

Nedan visas publikationer där Sirona Health Solutions är författare, medförfattare eller bidragit med resultat som publiceras eller omnämns. 

Rapporter

Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgens särskilda boenden - Svenskt Näringsliv
2015-05-21 Sirona Health Solutions har på uppdrag av Svenskt Näringsliv skrivit en rapport om ersättningsystem inom äldreomsorgens särskilda boenden. Syftet med rapporten är att beskriva hur dagens ersättningssystem inom äldreomsorgens särskilda boenden i framtiden kan ändras för att bättre belöna värde, förnyade arbetssätt och innovationer.

Finns det några samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? – en studie av äldreomsorgens särskilda boenden - Svenskt Näringsliv
2015-05-04 Frågan om samband mellan personaltäthet och kvalitet i äldreomsorgen är högaktuell. Sirona har på uppdrag av Svenskt Näringsliv skrivit en rapport som belyser komplexiteten i frågan och hur kvalitet beror på fler faktorer. 

Samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens - Folkhälsomyndigheten
2015-02-13 År 2013 fick Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) i uppdrag av regeringen att utveckla en beräkningsmodell för samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens. Som en delstudie fick Sirona Health Solutions tillsammans med forskare på Karolinska Institutet i uppdrag att kvantifiera den extra vårdkonsumtion som infektioner med resistenta bakterier orsakar, jämfört med infektioner orsakade av känsliga bakterier.

Värde i välfärden - Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet i primärvården - Svenskt Näringsliv
2014-12-01 Sirona Health Solutions har på uppdrag av Svenskt Näringsliv skrivit en rapport som syftar till att vara ett inspel i debatten kring hur primärvårdens ersättningssystem bör utformas framöver. Vår frågeställning var: ”Hur bör dagens ersättningssystem inom primärvården vidareutvecklas för att bättre främja kvalitet och effektivitet?

Grund och struktur för lägesrapportering om kroniska sjukdomar - Upplägg för Socialstyrelsens lägesrapporter åren 2015, 2016 och 2017 - Socialstyrelsen
2014-09-01 Sirona Health Solutions har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en kartläggning av tillgängliga underlag, data, indikatorer och rapporter som rör vård av kroniska sjukdomar samt lämnat förslag på vilka indikatorer som lämpar sig för att följa utvecklingen av vården för patienter med kroniska sjukdomar

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? – en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre - Socialstyrelsen
2012-05-01 Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga om det fanns några systematiska kvalitetsskillnader mellan den vård och omsorg om äldre som utförs av kommunala respektive enskilda utförare. Sirona Health Solutions bidrog i rapporten med statistiska bearbetningar och analyser

Artiklar

"Leger" over grensen - Tonje Kufaas Tellefsen
2016-01-22  Sironas VD, Marit Vaagen, profileras i Kapital tillsammans med tre andra norska kvinnor som gjort karriär inom hälso- och sjukvården i Sverige. Läs om deras väg till toppen, utmaningar inom hälso- och sjukvården samt vad länderna kan lära av varandra. 

Värdebaserad styrning är bra för primärvården - Anders Morin och Mikael Witterblad
2015-01-29 Anders Morin och Mikael Witterblad skriver en debattartikel i Dagen Medicin med anledning av den rapport Sirona Health Solutions tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. "Ersättningssystemet ska vara lättöverskådligt och enkelt, inte medföra onödig administration som tar tid från vården, bli mer enhetligt mellan landstingen, främja behovsstyrd vård samt främja kvalitetsutveckling."

Lägg prestigen på hyllan och utveckla vårdvalet - Carola Lemne
2014-12-14 Carola Lemne skriver en debattartikel i Dagen Nyheter med anledning av den rapport Sirona Health Solutions tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. "Syftet har varit att beskriva hur dessa kan ändras för att bättre belöna innovation, förnyade arbetssätt och patientnytta. Rapporten kan ses som ett konstruktivt inspel till ett förbättringsarbete involverande samtliga berörda aktörer." skriver Carola

De gick direkt till chefspost - Marie Ström
2014-10-22 Isabelle Cehlin, utbildad läkare och Manager vid Sirona Health Solutions, var först i landet med att gå en särskild ledarskaps-ST för att bana en väg till chefskapet för unga, nyblivna läkare. Här uttalar hon sig om läkare och chefskap i Läkartidningen. Isabelle menar att ”Det är viktigt att det finns läkare på chefsposter inom sjukvården… Doktorn kallar man på först när man behöver en medicinsk bedömning. Jag tycker att läkaren behöver finnas med på ett annat sätt och ta ett påtagligt ansvar för utvecklingen av sjukvården"

Dyr äldreomsorg inte bättre - Cecilia Granestrand
2013-10-02 "Skillnaderna är dramatiska mellan kommunernas kostnader för äldreomsorg. Glesbygd eller kommunstorlek kan inte förklara variationen, och dyr omsorg garanterar inte nöjda brukare." Det skriver Dagens Samhälles efter en granskning av statistik, där Sirona Health Solutions analys av SCB-data och Socialstyrelsens brukarundersökningar utgör del av underlaget 

Hjälp till rökfrihet inför operation en självklarhet - Göran Modin, chefsläkare Sirona Health Solutions
2012-11-01 Sirona Health Solutions chefsläkare skriver i Läkartidningen att ”En rökfri operation är i högsta grad en patientsäkerhetsfråga!

Think two-tier health care would be a disaster? Ask a Swede - Tasha Kheiriddin
2012-06-01National Post i Canada publicerar en intervju med Marit Vaagen om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och hur privata aktörer har bidragit till en mer innovativ välfärd "According to Marit Vaaren, CEO and founder of Sirona Health Solutions, the involvement of the private sector did more than increase efficiency: it spurred innovation, which in turn resulted in savings to both the public and private sectors."

Bättre när vi är som bäst, eller bättre när vi är som sämst? - Göran Modin, chefsläkare Sirona Health Solutions, m.fl.
2011-12-09 Göran Modin m.fl. skriver i Ortopediskt Magasin om vikten av att ha rutiner och checklistor samt att följa dem i vården. Artikelförfattarna jämför vården med flygindustrin och konstaterar att "[...] följsamheten till överenskomna och fastställda rutiner är betydligt lägre i västerländsk sjukvård än inom trafikflyget."

Leanledarskap - ett behovsstyrt ledarskap - Göran Modin, chefsläkare Sirona Health Solutions. Referat av Gudrun Hjorth
2011-10-31 Ropen på mer resurser till vården har mattats av. Istället rullar ett nytt förändringståg som alla chefer bör kliva på. Medarbetarna måste engageras i förändringarna och vi måste överge en rad gamla tankesätt. Då kan häpnadsväckande förbättringar nås utan ökade resurser". Det säger Göran Modin, Sirona Health Solutions, på en föreläsning på Studiedagarna för Föreningen för Chefer och Ledare inom Vård och Omsorg. Ett referat av föreläsningen publicerades sedan i tidsskriften Chefer och Ledare i Vården 

Sno åt dig de bästa idéerna - Jessica Berg 
2011-02-23 Sluta stirra dig blind på din egen verksamhet och bransch. Att sno bra idéer från Ikea, Scania och Clarion Hotel gav många stora förbättringar inom vården."  Göran Modin, Sirona Health Solutions, uttalar sig om förbättringar inom vården genom inspiration och lärdomar från andra sektorer i KvalitetsMagasinet