Du er her

Virksomhetsvurdering av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten i landstinget Sörmland

Bakgrunn

Landstinget Sörmland ville øke transparensen mellom behandlingsgivere og bestillere ved å innlede en utviklingsdialog med virksomhetene. Videre ville landstinget innføre en metodikk for virksomhetsvurdering med mål om å sikre en trygg og bevisbasert behandling som utføres med riktig kompetanse og riktige ressurser.

Utmaning

Sirona Health Solutions fikk i oppdrag å presentere en tilstandsrapport for fysioterapien i primærhelsetjenesten i fylket samt å utarbeide en metodikk for hvordan landstinget i fremtiden skal arbeide med virksomhetsvurderinger.

Gjennomføring

Sirona gjennomførte kvantitative analyser av landstingets interne behandlingsdata samt av offentlig tilgjengelig data for å gi en tilstandsrapport av fysioterapien i fylket. For den videre virksomhetsvurderingen ble en fjerdedel av samtlige virksomheter valgt ut for å få et representativt utvalgt basert på virksomhetens produksjon, spesialitet samt geografiske lokalisering. For de utvalgte virksomhetene ble det gjennomført besøk og intervjuer med virksomhetssjefer og fysioterapeuter virksomme ved private klinikker såvel som ved behandlingssentraler. For disse virksomhetene ble det også gjennomført journalgranskninger for å sikre etterlevelse til gjeldende avtale, regelverk, lovgivning, medisinske retningslinjer og reguleringer.

Resultat

Sirona Health Solutions’ arbeid resulterte i en solid virksomhetsgjennomlysning og en tilstandsrapport av fysioterapien i fylket. Virksomhetsvurderingen påviste generelt god kvalitet i fylket, men med rom for videre utvikling. Ut ifra faktabasert analyse formulerte Sirona anbefalte tiltak for å videreutvikle fysioterapien i fylket. Arbeidet resulterte også i utviklingen av en metodikk for hvordan landstinget i fremtiden skal arbeide med virksomhetsvurderinger.