Du er her

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner med Sirona Health Solutions som forfatter, medforfatter eller bidragsyter til resultater som publiseres eller nevnes.

Rapporter

Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgens särskilda boenden - Svenskt Näringsliv
2015-05-21 Sirona Health Solutions har på oppdrag av Svenskt Näringsliv skrevet en rapport om betalingssystem i eldreomsorgens tilpassede boliger. Formålet med rapporten er å beskrive hvordan dagens betalingssystem i eldreomsorgens tilpassede boliger i fremtiden kan endres for å fremme god pleie, fornyede arbeidsmetoder og innovasjoner.

Finns det några samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? – en studie av äldreomsorgens särskilda boenden - Svenskt Näringsliv
2015-05-04 Spørsmålet om sammenhengen mellom personaltetthet og kvalitet i eldreomsorgen er svært aktuelt. Sirona har på oppdrag av Svenskt Näringsliv skrevet en rapport som belyser kompleksiteten i dette og hvordan kvalitet avhenger av flere faktorer.

Samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens - Folkhälsomyndigheten
2015-02-13I 2013 fikk Folkhälsomyndigheten (tidligere Smittskyddsinsitutet) i oppdrag av regjeringen å utvikle en beregningsmodell for samfunnsøkonomiske konsekvenser av antibiotikaresistens. Som en delstudie fikk Sirona Health Solutions sammen med forskere på Karolinska Institutet i oppdrag å kvantifisere det eksakte forbruket av helsetjenester som forårsakes av infeksjoner med resistente bakterier, sammenlignet med infeksjoner forårsaket av sensitive bakterier.

Värde i välfärden - Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet i primärvården - Svenskt Näringsliv
2014-12-01 Sirona Health Solutiona har på oppdrag av Svenskt Näringsliv skrevet en rapport med mål om å være et innspill i debatten om hvordan primærhelsetjenestens betalingssystem bør utformes fremover. Vår problemstilling var: Hvordan bør dagens betalingssystem i primærhelsetjenesten videreutvikles for å bedre fremme kvalitet og effektivitet?

Grund och struktur för lägesrapportering om kroniska sjukdomar - Upplägg för Socialstyrelsens lägesrapporter åren 2015, 2016 och 2017 - Socialstyrelsen
2014-09-01 Sirona Health Solutions har på oppdrag av Socialstyrelsen gjort en kartlegging av tilgjengelig bagkrunnsmateriale, data, indikatorer og rapporter omkring behandling av kroniske sykdommer samt gitt et forslag til hvilke indikatorer som egner seg for å følge utviklingen av behandlingen av pasienter med kroniske sykdommer.

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? – en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre - Socialstyrelsen
2012-05-01 Regjeringen ga Socialstyrelsen i oppdrag å kartlegge om det fantes noen systematiske kvalitetsforskjeller mellom den behandling og omsorg for eldre som utføres av kommunale og private aktører. Sirona Health Solutions bidro i rapporten med statistiske bearbeidinger og analyser.

Artikler

Värdebaserad styrning är bra för primärvården - Anders Morin och Mikael Witterblad
2015-01-29 Anders Morin og Mikael Witterblad har skrevet en debattartikkel i Dagens Medicin i forbindelse med Sirona Health Solutions’ rapport på oppdrag av Svenskt Näringsliv. Betalingsordningen skal være oversiktlig og enkel, ikke medføre unødig administrasjon som tar tid fra behandlingen, bli mer enhetlig mellom landstingene, fremme behovsstyrt behandling samt fremme kvalitetsutvikling.

Lägg prestigen på hyllan och utveckla vårdvalet - Carola Lemne
2014-12-14 Carola Lemne har skrevet en debattartikkel i Dagens Nyheter i forbindelse med Sirona Health Solutions’ rapport på oppdrag av Svenskt Näringsliv. Formålet har vært å beskrive hvordan disse kan endres for å fremme innovasjon, fornyede arbeidsmetoder og pasientnytte. Rapporten kan ses som et konstruktivt innspilt til et forbedringsarbeid hvor samtlige berørte aktører involveres., skriver Carola.

De gick direkt till chefspost - Marie Ström
2014-10-22 Isabelle Cehlin, utdannet lege og manager ved Sirona Health Solutions, var først i landet med å ta en egen spesialistutdannelse innen ledelse for å bane vei til lederskap for unge, nyutdannede leger. Her uttaler hun seg om leger og ledelse i Läkartidningen. Isabelle mener at Det er viktig at det finnes leger i lederstillinger i helsetjenesten… Legen tilkaller man først når man trenger en medisinsk vurdering. Jeg synes legen bør å være med på en annen måte og ta et større ansvar for utviklingen av helsetjenesten.

Dyr äldreomsorg inte bättre - Cecilia Granestrand
2013-10-02 Forskjellene er dramatiske mellom kommunenes kostnad for eldreomsorg. Liten befolkning eller kommunestørrelse kan ikke forklare variasjonen, og dyr omsorg garanterer ikke fornøyde brukere. Det skriver Dagens Samhälle etter en granskning av statistikk, der Sirona Health Solutions’ analyse av SCB-data (svenske SSB) og Socialstyrelsens brukerundersøkelse utgjør en del av grunnlaget.

Hjälp till rökfrihet inför operation en självklarhet - Sirona Health Solutions’ overlege skriver i Läkartidningen at En røykfri operasjon er i høyeste grad et spørsmål om pasientsikkerhet!

Think two-tier health care would be a disaster? Ask a Swede - Tasha Kheiriddin
2012-06-01National Post i Canada publiserte et intervju med Marit Vaagen om det svenske helse- og omsorgssystemet og hvordan private aktører har bidratt til mer innovativ velferd. I følge Marit Vaagen, adm.dir. og grunnlegger av Sirona Health Solutions, har involveringen av privat sektor gjort mer enn å øke effektiviteten: Det bidro til innovasjon, som igjen førte til besparelser for både offentlig og privat sektor.

Bättre när vi är som bäst, eller bättre när vi är som sämst? - Göran Modin, chefsläkare Sirona Health Solutions, m.fl.
2011-12-09 Göran Modin, overlege Sirona Health Solutions, m. fl. skriver i Ortopediskt Magasin om betydningen av å ha rutiner og sjekklister samt å følge dem i helsetjenesten. Artikkelforfatterne sammenligner helsetjenesten med flyindustrien og konstaterer at […] viljen til å rette seg etter fastsatte rutiner er betydelig lavere i vestlig helsetjeneste enn i luftfarten.

Leanledarskap - ett behovsstyrt ledarskap - Göran Modin, chefsläkare Sirona Health Solutions. Referat av Gudrun Hjorth
2011-10-31 Skriket etter mer ressurser til helsetjenesten har roet seg. I stedet går det et nytt endringstog og alle ledere bør stige om bord. Medarbeiderne må engasjeres i forandringene og vi må legge fra oss en rekke gamle tenkemåter. Da kan oppsiktsvekkende forbedringer oppnås uten økte ressurser, sa Göran Modin, Sirona Health Solutions, på en forelsning på Studiedagarna för Föreningen för Chefer och Ledare inom Vård och Omsorg. Et referat av forelesningen ble senere publisert i tidsskriftet Chefer och Ledare i Vården.

Sno åt dig de bästa idéerna - Jessica Berg 
2011-02-23 Slutt å stirre deg blind på din egen virksomhet og bransje. Å stjele gode ideer fra Ikea, Scania og Clarlon Hotel ga mange store forbedringer i helsetjenesten», uttalte Göran Modin, Sirona Health Solutions, om forbedringer i helsetjenesten gjennom inspirasjon og lærdommer fra andre sektorer i KvalitetsMagasinet.