Du er her

Organisasjons- og virksomhetsutvikling

Bakgrunn

Et mellomstort svensk landsting (fylkesting) besluttet å gjennomføre en gjennomlysning av landstingsdirektørens staber og av virksomhetene på sentralt nivå. Sironas oppdrag var å støtte landstingsledelsen i dette arbeidet.

Utfordring

Hensikten med gjennomlysningen var å tydeliggjøre og utvikle ledelse og oppfølging, samt å vurdere muligheten for å redusere de administrative kostnadene i tjenestemannsorganisasjonen.

Gjennomføring

Opprinnelig var Sironas oppdrag å analysere landstingsdirektørens staber, virksomhets- og ledelsestjenester og forvaltningen i spørsmål som angår landstinget. Sirona gjennomførte også en benchmarking med tre andre landsting for sammenligne kostnader, bemanning og arbeidsoppgaver innenfor HR, økonomi og eiendomsspørsmål. Deretter ble det gjennomført forbedringsarbeid basert på resultatene fra analysearbeidet. I løpet av prosjektet gjennomførte Sirona et omfattende antall dybdeintervjuer og fokusgruppemøter. Videre ble økonomiske rapporter, budsjett, virksomhetsplaner, bemanning og rollebeskrivelser analysert. Mens prosjektet pågikk rapporterte Sironas team til landstingsdirektøren og vise-landstingsdirektøren.

Resultat

Prosjektet resulterte i et forslag til en ny organisasjon som målrettet styrer og følger opp landstingets virksomheter. Landstinget påbegynte implementeringen av prosjektgruppens anbefalinger for en ny struktur. Den nye organisasjonsstrukturen evner å fremme og forenkle samarbeidet mellom ulike funksjoner i sentralstabene og forvaltningen. Arbeidet bidro også til beslutningen om å forandre nemndsstrukturen i landstinget.