Du er her

Konsekvenser av behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Bakgrunn

I Sverige ble det fattet en nasjonal beslutning for å muliggjøre behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Sirona fikk i oppdrag av et mellomstort landsting (fylke) å analysere hvilke effekter det hadde, å innføre behandlingsvalg i den spesialiserte poliklinikken til et nærliggende landsting, da landstinget som ga oppdraget hadde avventet innføring av egne behandlingsvalg.

Utfordring

Oppdraget bestod i å kartlegge og analysere konsekvensene av behandlingsvalg i den spesialiserte poliklinikken på flere nivåer for å strategisk kunne tilpasse og utvikle egen virksomhet ut ifra forandringer i konkurransedynamikk om såvel pasienter som personale.

Gjennomføring

I dette oppdraget gjennomførte Sirona analyser av hvordan pasientmobiliteten over fylkesgrensene påvirkes av innføringen av behandlingsvalg i et nærliggende fylke. Oppdraget innebar også en analyse av hvordan kompetansetilgangen i fylket ble påvirket, i form av tilgang på legespesialister og spesialsykepleiere. Innledningsvis gjennomførte Sirona en kvantitativ og kvalitativ analyse av data fra Socialstyrelsen og nasjonale ventetidsdata. Intern kostnadsdata ble også analysert for å identifisere om og i tilfelle hvordan pasientmobiliteten og tilgangen på spesialistkompetanse endret seg. Videre ble det gjennomført en analyse av pasienters vilje og tilbøyelighet til å selv velge hvor de skal behandles. Dette ble blant annet gjennomført med intervjuer av nøkkelpersoner fra flere relevante pasientforeninger. Arbeidet omfattet også en kartlegging av relevante lover og reguleringer.

Resultat

Prosjektet resulterte i en komplett analyse og kartlegging av pasientmobilitet og kompetansetilgang samt et faktabasert grunnlag for videre utvikling innenfor spesifikke områder med identifiserte forandringsbehov. Analysen av pasientmobilitet viste blant annet at visse pasientgrupper oppfattet behandlingsvalg som et problem for opplevd kontinuitet. Arbeidet ga også et beredskapsunderlag for utvikling av en strategi for fylkets egen handlingsplan ved potensiell utvidelse av behandlingsvalg innenfor andre områder ved de nærliggende fylkene.