Du er her

Forbedret tilgjengelighet i poliklinikken i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er Norges største helseregion med et samlet budsjett på 65 milliarder NOK. Et av Helse Sør-Østs viktigste langsiktige strategiske mål er å redusere ventetiden på poliklinikken.

Utfordring

Sirona fikk i oppdrag å støtte Helse Sør-Øst i prosessen med å identifisere områder med potensiale for produktivitetsforbedringer innenfor samtlige av regionens virksomhetsområder samt å gjennomføre forandringsarbeidet.

Gjennomføring

Sirona gjennomførte kvantitative analyser og gjennomlysning av Helse Sør-Østs interne data samt offentlig tilgjengelig data. Dette for å utpeke forskjeller i produktivitet i alle valgte helsetjenester blant samtlige virksomhetsområder mellom de elleve ulike helseforetakene i regionen. Sirona gjennomførte en simulering av ulike produktivitetsøkende tiltak for å skape et faktabasert grunnlag for videre prioriteringsarbeid med køer og ventetider for hele virksomheten og hvert sykehus og klinikk. Hvert sykehus og klinikk fikk deretter stor frihet i å utforme egne program for videre gjennomføring. I nært samarbeid med Helse Sør-Østs arbeidsgruppe utviklet Sirona deretter et system og en prosess for regelbunden og systematisk oppfølging av klinikkenes forbedringsarbeid. Vårt team tok også frem indikatorer for oppfølging på sykehus- og klinikknivå av for eksempel ventetider og andelen pasienter som ikke fikk pleie innen fristen. I tillegg utgjorde Sironas team en prosess- og metodestøtte til Helse Sør-Østs arbeidsgruppe i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Under prosjektets gang medvirket Sirona på workshops for å forankre resultatet i virksomhetene.

Resultat

Sironas arbeid bidro til at et omfattende og langsiktig forbedringsarbeid ble satt i gang i Helse Sør-Øst. I løpet av første halvdel av 2014 ble arbeidet forankret i de aktuelle virksomhetene gjennom implementering av strukturerte rutiner for gjenkobling av oppfølgingsdata som ble utviklet av Helse Sør-Øst med hjelp fra Sirona. De foreløpige resultatene av arbeidet viser at andelen pasienter som ikke får pleie innen fristen (fristbrudd) er i gjennomsnitt minsket fra 6,3 % til 5, 2 %. Trenden antyder fortsatt minskning; i september 2015 nådde andelen 4 %.