Du er her

Forandringsarbeid for mer jevnlik behandling og helse

Bakgrunn

Et mellomstort svensk landsting (fylkesting) ville skape en forståelse blant politikere og tjenestemenn for utviklingen av jevnlik behandling og helse i fylket. Sirona fikk i oppdrag å gjennomføre et forandringsarbeid med mål om en handlingsplan for å stoppe den negative utviklingen og motvirke helse- og behandlingsrelaterte ulikheter innad i fylket.

Utfordring

Utfordringen var å sammen med landstinget utvikle en tiltakspakke for å snu trenden med økende ulikhet, blant annet gjennom integrerte helseprogram. Med utgangspunkt i dette skulle en plattform skapes for å forandre hvordan landstinget arbeider med jevnlik behandling og helse.

Gjennomføring

Den første delen av oppdraget innebar å gjennomføre en solid kartlegging og tilstandsanalyse av utviklingen av helse- og behandlingsrelatert ulikhet i fylket. Dette inkluderte å belyse og undersøke forskjeller i sosialøkonomi, kjønn, psykiatriske aspekter samt behandlingstilbud i form av tilgang og tilgjengelighet mellom ulike kommuner i fylket for ulike sykdomsgrupper. I sammenheng med dette ble blant annet representanter for flere kommuner samt fylkespolitikere intervjuet for å skape bedre forståelse for problematikken og skape forankring rundt tilnærmingsmetoden og metoden i forandringsarbeidet. Tilstandsanalysen ble basert på både offentlig data (SCB, Socialstyrelsen, kvalitetsregister, Öppna Jämförelser m.fl.) og intern behandlingsdata. For behandlingsdata ble det også gjort en sammenligning mellom fylket og øvrige fylker i Sverige.

I den andre delen av oppdraget gjennomførte Sironas team helseøkonomiske analyser for utvalgte og relevante pasientgrupper. De helseøkonomiske analysene identifiserte hjertesviktspasienter og røykende gravide som grupper med behov for prioritering i forandringsarbeidet. For disse gruppene ble det utviklet en modell og en metodikk for å arbeide med integrerte helseprogram i forandringsarbeidet. Tiltaksprogram for disse gruppene ble utviklet i nært samarbeid med representanter fra primærhelsetjenesten og øverste ledelse.

Resultat

Oppdraget resulterte i en felles idé og forståelse blant politikere og tjenestemenn av betydningen av å arbeide mer systematisk med jevnlik behandling og helse. Oppdraget ga en inngående og faktabasert innsikt i ujevnheter i behandling og helse med hensyn på blant annet alder, kjønn og utdanningsnivå. Sluttproduktet ble en rekke konkrete anbefalinger og tiltak for å skape bedre forutsetninger for det videre forandringsarbeidet og for å arbeide og gjennomføre en mer kunnskapsstyrt behandling som på sikt bidrar til økt jevnlikhet.

En effekt av prosjektet var at SKL (Sveriges kommuner och landsting) løftet frem fylket som et foregangsfylke for arbeidet med jevnlik behandling og helse. SKL valgte så å innlede et samarbeid med Sirona for å sammen med tre andre fylker gjennomføre ytterligere innsatser for å motivere til omfattende arbeid på folkehelseområdet.