Du er her

Digitalisering og innovasjon

Våre ekspertiseområder:

Innenfor eHelse og innovasjon begrenser vi oss ikke til utvikling og implementering av ny teknologi. Vi inkluderer også FoU, nye organisasjons- og virksomhetsmodeller, nye arbeidsmetoder og -modeller samt tilbud som medfører mer effektiv bruk av ressurser og økt nytte for pasienten.

Hvordan hjelper vi våre kunder?

Innenfor eHelse og innovasjon tilbyr vi både rådgivning, nyutvikling og støtte til håndfast prosjektledelse og implementering. Vi har både enklere og mer omfattende implementeringsprosjekt og applikasjonsforbedringer Vi er vant med å håndtere de tilhørende omstillingsprosjektene som dette arbeidet medfører og har erfaring med å arbeide i grenselandet mellom behandlingsvirksomhet og IT. Gjennom vårt arbeid støtter vi aktivt virksomheten med å identifisere system- og prosessforbedringer. Vi kan demonstrere hvordan IT skaper merverdi og nytte for virksomheten. FoU-arbeidet konsentreres om muligheten til å skape innovative løsninger gjennom nyvinning og fornyede arbeidsmetoder.

eHelseløsninger og innovasjon stiller også krav til god innsikt og høy kompetanse i forandringsledelse. Sirona har solid erfaring i endringsledelse innenfor politisk styrte organisasjoner med en karakteristisk kultur og hvor profesjonene står sterkt. De nevnte forutsetningene stiller store krav til endringsledelse. Vi er vant til å aktivt lede og styre en forandringsreise samt støtte våre kunder i å nå oppsatte mål. Det er viktig for Sirona som ekstern støtte å bidra med verktøy slik at kunden selv forstår og håndterer ulike perspektiver. For endringsledelse, prosessledelse og organisasjonsutvikling bruker Sirona ulike rammeverk og metoder avhengig av prosjektets utforming og kundens mål.

Vi tilbyr også visse ferdigpakkede eHelseløsninger og produkter, som for eksempel Omsorgsanalyse for analyse av kvalitet i eldreomsorgen.

Vil du vite mer om eHelse og innvoasjon? Kontakt:

Victoria Sydow
E-post: victoria.sydow@sironagroup.se