Du er her

Avansert analyse og proaktive behandlingstjenester

Våre ekspertiseområder

Vår visjon er å skape en helse- og omsorgstjeneste som arbeider etter de 6fire P-ene: Personsentrert, Populasjonsperspektivet, Prediktiv, Proaktiv, og Preventiv og Produktiv.

Mange helse- og omsorgsaktører har tilgang til en voksende mengde behandlingsdata. Våre kvantitative analyseeksperter foredler disse datamengdene til innsikter som legges til grunn for preventiv og proaktiv innsats på region-/befolkningsnivå, på foretaksnivå og for individuelle pasienter. Økt pasientnytte og bedre helseresultat for hver investerte krone står alltid i fokus.

Hvordan hjelper vi våre kunder?

Våre kvantitative analyseeksperter har lang erfaring i å arbeide med behandlingsdata. Sirona har med avansert analyse og praktiskt helsearbeid utviklet verktøy for såkalt prediktiv modellering som brukes for å forutsi helstetjenestebehov med søkemønster på individ- og befolkningsnivå. Sirona har også brukt prediktiv modellering for å estimere risiko for reinnleggelse. En risikoanalyse gjennomføres i forbindelse med pasientens utskriving og beregner sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager. Dermed kan behandlings- og omsorgstjenester koordineres og preventive tiltak gjennomføres på en kostnadseffektiv måte.

Proaktive behandlingstjenester innebærer også å kunne gjennomføre målgruppeanalyse for å identifisere mønstre i en befolknings behandlingshistorie. Ved hjelp av disse mønstrene kan vi forutsi hvilke individer eller grupper som vil få behov for mer omfattende behandling i fremtiden. Ut ifra denne kunnskapen designer og gjennomfører vi, i samarbeid med våre kunder, kostnadseffektive programmer med sikte på proaktiv og koordinert innsats

I helseøkonomi gjennomfører vi blant annet analyser, som belyser kostnader fordelt på ulike samfunnsaktører, for å illustrere nytten av satsninger, for eksempel innen folkehelse.

Vi har erfaring med å arbeide med store datamengder og arbeider både selvstendig og i våre kunders IT-miljøer for å sikre holdbare og transparente resultater som kan forvaltes og videreutvikles av våre kunder.

Vil du vite mer om aktiv helsestyring? Kontakt:

Victoria Sydow
Telefon: +46 70 913 26 24
E-post: victoria.sydow@sironagroup.se