Du er her

Analyse av kvalitetsforskjeller i eldreomsorgen

Bakgrunn

Det rettes stadig mer oppmerksomhet mot eldreomsorgen og den svenske Socialstyrelsen ble bedt om å utrede hvorvidt det forekommer systematiske kvalitetsforskjeller i eldreomsorgen.

Utfordring

På oppdrag fra Socialstyrelsen utredet Sirona om det i eldreomsorgen forekom systematiske kvalitetsforskjeller. Sentralt for oppdraget var å sammenligne pleie- og omsorgskvalitet mellom offentlige og private aktører samt skape innsikt i hvorvidt kvaliteten påvirkes av om virksomheten er profittdrevet eller ikke-profittdrevet.

Gjennomføring

Arbeidet innebar omfattende kvantitative analyser basert på blant annet Äldreguiden (informasjonstjeneste om hjemmetjenester og omsorgsboliger), den nasjonale brukerundersøkelsen, Stockholms brukerundersøkelse og Senior Alert. Analyser ble utført både separat og ved å sette ulike kilder opp mot hverandre for å vaildere datakilder samt studere forbindelser.

Resultat

Analysen viste at det ikke kunne identifiseres systematiske kvalitetsforskjeller mellom offentlig og privat drevet eldreomsorg når det gjelder tilpassede boliger og hjemmetjenesten. En ytterligere innsikt var at det heller ikke var mulig å måle statistisk signifikante forskjeller mellom profittdrevede og ikke-profittdrevede aktører.