Du är här

Analys av kvalitetsskillnader inom äldreomsorgen

Bakgrund

Äldreomsorgen är ett alltmer uppmärksammat område och Socialstyrelsen fick ett särskilt uppdrag
att utreda om det förekommer systematiska kvalitetsskillnader inom äldreomsorgen.

Utmaning

På uppdrag av Socialstyrelsen utredde Sirona om det inom äldreomsorgen förekom systematiska
kvalitetsskillnader. Centralt för uppdraget var att jämföra vård- och omsorgkvalitet mellan offentliga
och privata utförare samt skapa insikt i huruvida kvaliteten påverkas om en enskild utförare bedriver
sin verksamhet i associationsform som är vinstdrivande respektive icke-vinstdrivande.

Genomförande

Arbetet innehöll omfattande kvantitativa analyser baserade på Äldreguiden, den nationella
Brukarundersökningen, Stockholms stads brukarundersökning, Senior Alert med flera. Analyser
utfördes både separat och genom korskörningar mellan olika källor för att validera datakällor samt
studera samband.

Resultat

Analysen visade att det inte gick att identifiera några systematiska kvalitetsskillnader mellan
offentligt och privat driven äldreomsorg inom särskilt boende och hemtjänst. En ytterligare insikt var
att inte heller var möjligt att uppmäta några statistiskt säkerställda skillnader mellan vinstdrivande
och icke-vinstdrivande aktörer.