Du är här

Verksamhetsutvärdering av fysioterapeuter inom primärvården i Landstinget Sörmland

Bakgrund

Landstinget Sörmland ville öka transparensen mellan vårdgivare och beställare genom att inleda en utvecklingsdialog med verksamheterna. Vidare ville landstinget införa en metodik för verksamhetsutvärdering i syfte att säkerställa en säker och evidensbaserad vård som utförts med rätt kompetenser och med rätt resurser.

Utmaning

Sirona Health Solutions fick i uppdrag att ta fram en nulägesbild för fysioterapin i primärvården i landstinget samt att utarbeta en metodik för att skapa lärande och för hur landstinget i framtiden ska arbeta med verksamhetsutvärderingar.

Genomförande

Sirona genomförde kvantitativa analyser av landstingets interna vårddata samt av offentligt tillgängliga uppgifter för att ge en nulägesbild av fysioterapin i landstinget. 

För den vidare verksamhetsutvärdering valdes en fjärdedel av samtliga verksamheter ut med syfte att få ett representativt urval baserat på verksamheternas produktion, specialitet samt geografiska lokalisering. För de utvalda verksamheterna genomfördes platsbesök med intervjuer med verksamhetschefer och fysioterapeuter verksamma med ersättning enligt nationella taxan samt vid vårdcentraler. För dessa verksamheter genomfördes även journalgranskningar för att säkra följsamhet till gällande avtal, regelverk, lagar, medicinska riktlinjer och förordningar.

Resultat

Sirona Health Solutions arbete resulterade i en gedigen verksamhetsgenomlysning och en nulägesbild av fysioterapin i landstinget. Verksamhetsutvärderingen visade på överlag god kvalitet av fysioterapin i landstinget, men med utrymme för vidare utveckling. Utifrån faktabaserad analys formulerade Sirona rekommenderade åtgärder för att vidareutveckla fysioterapin inom landstinget. Arbetet resulterade även i utvecklandet av en metodik för hur landstinget i framtiden ska arbeta med verksamhetsutvärderingar.