Du är här

Konsekvenser av vårdval i specialistvården

Bakgrund

Ett nationellt beslut har fattats att möjliggöra vårdval inom specialistvården. Sirona fick i uppdrag av ett mellanstort landsting att analysera vilka effekter och påverkan införandet av vårdval inom den specialiserade öppenvården i närliggande landsting gett, detta då man inom det egna landstinget valt att avvakta med införandet av egna vårdval.

Utmaning

Uppdraget bestod i att kartlägga och analysera konsekvenserna av vårdval inom den specialiserade öppenvården på flera nivåer för att strategiskt kunna anpassa och utveckla den egna verksamheten utifrån förändringar i konkurrensdynamik om såväl patienter som personal.

Genomförande

I detta uppdrag genomförde Sirona analyser av hur patientrörligheten över landstingsgränserna påverkats av införandet av vårdval i närliggande landsting. Uppdraget innehöll även en analys av hur kompetensförsörjningen i landstinget, i form av tillgången till specialistläkare och specialistsjuksköterskor påverkas.

Inledningsvis genomförde Sirona en kvantitativ och kvalitativ analys av data från Socialstyrelsen och nationell väntetidsdata. Intern kostnadsdata för att identifiera om och i så fall hur patientrörligheten och tillgången till specialistkompetens förändrats. Vidare genomfördes en analys avseende patienters vilja och benägenhet att välja utförare av vård. Detta bland annat genom intervjuer med nyckelpersoner från ett flertal relevanta patientföreningar. Arbetet omfattade även en kartläggning av relevanta lagar och förordningar.

Resultat

Projektet resulterade i en heltäckande analys och kartläggning av patientrörlighet och kompetensförsörjning samt ett faktabaserat underlag för vidare affärsutveckling inom specifika områden med identifierade förändringsbehov. Analysen av patientrörlighet visade bland annat att vissa patientgrupper uppfattade vårdval som en utmaning utifrån upplevd kontinuitet. Arbetet genererade även ett beredskapsunderlag för utveckling av en strategi för landstingets eget agerande vid potentiell utvidgning av vårdval inom andra områden vid de närliggande landstingen.