Du är här

Införande av ett operationsplaneringssystem på ett universitetssjukhus

Bakgrund

Sjukhuset har i flera år arbetat med ett operationsplaneringssystem. Då Leverantören av systemet beslutat att sluta utveckla och ge support till den version som sjukhuset använde beslutade Sjukhuset att införa en uppdaterad version av operationsplaneringssystemet.

Utmaning

I den tidigare versionen hade verksamheten stora möjligheter att själva anpassa systemet i stor utsträckning. Det medförde att systemet blev svåradministrerat och det skapade svårigheter att få en överblick av systemet. I den nya versionen beslutades att arbetssättet kring operationsplanering och operationsuppföljning skulle utföras på ett mer standardiserat och gemensamt sätt. Vidare fanns utmaningar i att integrera den nya versionen med bl.a. sjukhusets debiteringssystem, datalager, rapporteringssystem och andra journalsystem. Ett ytterligare krav var att anpassa systemet till uppdaterade krav i patientdatalagen.  

Genomförande

Sirona arbetade med projektledning och genomförande av projektet och implementeringen skedde tillsammans med ett projektteam som inkluderade förvaltningen på sjukhuset, verksamhetsrepresentanter samt konsultstöd från Sirona. I tillägg till det organiserade Sirona kravhantering från verksamheten genom olika referensgrupper. Sirona var delaktig i samtliga delar, bl.a. beställning och upphandling av systemdelar, kravställning och testning av systemet, utbildning av slutanvändare, införande samt utvärdering av hela implementeringsprojektet. 

Resultat

Nytt, förbättrat operationsplaneringssystem som berör över 50 000 patienter per år samt cirka 4 000 användare på sjukhuset. Arbetet resulterade även i att systemet möter de nya kraven från patientdatalagen.