Du är här

Avancerad analys och proaktiva vårdtjänster

Våra expertområden

Vår vision är att skapa en hälso- och sjukvård som arbetar enligt de 4 P:na: Personcentrerad, Prediktiv, Proaktiv och Preventiv 

Många hälso- och sjukvårdsaktörer har tillgång till en växande mängd outnyttjad vårddata. Våra kvantitativa analysexperter förädlar dessa datamängder till insikter som ligger till grund för preventiva och proaktiva insatser både på region-/populationsnivå, på verksamhetsnivå och för individuella patienter. Fokus är alltid ökad patientnytta och bättre hälsoresultat för varje investerad krona. 

Hur hjälper vi våra kunder?

Våra kvantitativa analysexperter har lång erfarenhet av att arbeta med vårddata. Exempelvis har Sirona inom avancerad analys och praktiskt vårdarbete utvecklat verktyg för så kallad prediktiv modellering som används för att förutse vårdbehov och sökmönster på både individ- och populationsnivå. Sirona har även använt prediktiv modellering för att utveckla riskscoringsmodeller för återinläggning. En riskanalys genomförs i samband med patientens utskrivning där analysen skattar sannolikhet för återinläggning inom 30 dagar så att vård- och omsorgstjänster kan koordineras och preventiva åtgärder kan sättas in på ett kostnadseffektivt sätt.

Proaktiva vårdtjänster innebär även att kunna genomföra målgruppsanalys för att identifiera mönster i en populations historiska vårdkonsumtion. Med hjälp av dessa mönster kan vi predicera vilka individer eller grupper som har behov av mer omfattande vård i framtiden. Utifrån denna kunskap designar och genomför vi, i samarbete med våra kunder, kostnadseffektiva program som syftar till proaktiva och koordinerade insatser.

Inom hälsoekonomi genomför vi bland annat analyser, som belyser kostnader fördelat på olika samhällsaktörer, för att illustrera nyttan av satsningar inom exempelvis folkhälsoområdet.

Vi har erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och arbetar både självständigt eller direkt i våra kunders IT-miljöer för att säkra hållbara och transparenta resultat som kan förvaltas och vidareutvecklas av våra kunder.

Vill du veta mer om avancerad analys och proaktiva vårdtjänster? Kontakta:

Victoria Sydow
Telefon: +46 70 913 26 24
E-post: victoria.sydow@sironagroup.se